Τα λογισμικά γενικής χρήσης ANSYS CFD (ANSYS Fluent και ANSYS CFX) διαθέτουν εργαλεία για προσομοίωση με ακρίβεια της πολύπλοκης συμπεριφοράς των ρευστών και παρέχουν ασφαλή πληροφορία για τις πραγματικές επιδόσεις του προϊόντος ή της διεργασίας κατά το στάδιο του σχεδιασμού, της βελτιστοποίησης, της παραγωγής και της πραγματικής λειτουργίας. Με τα λογισμικά ANSYS CFD έχετε τη δυνατότητα να μοντελοποιήσετε με την κορυφαία ταχύτητα και τη μέγιστη ακρίβεια της αγοράς σήμερα, μόνιμες και χρονικά μεταβαλλόμενες ροές, οι οποίες μπορεί να διαθέτουν πολυφασικές περιοχές, με ή χωρίς αλλαγή φάσης, μετάδοση θερμότητας, χημικές αντιδράσεις, περιστρεφόμενες/κινούμενες κατασκευές και άλλα σύνθετα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τον πραγματικό κόσμο.

Τα λογισμικά ANSYS CFD τρέχουν στην πλατφόρμα προσομοίωσης ANSYS Workbench και εκμεταλλεύονται τα προηγμένα εργαλεία προεπεξεργασίας για επεξεργασία γεωμετρίας και πλεγματοποίησης, την παραμετρικότητα της πλατφόρμας, τις δυνατότητες προσαρμογής από τον χρήστη (user customization), την αυτόματη διαχείριση φακέλων και ροή εργασίας (workflow), όπως επίσης και την πλήρη σουίτα βετιστοποίησης ANSYS DesignXplorer.