Ανάπτυξη κώδικα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) για τη συζευγμένη επίλυση της κίνησης στερεών και ρευστών κατά την περιστροφή λεπίδων σε διφασική ροή

Χρηματοδότηση: GSRT (ΠΑΒΕ-ΝΕ 04ΒΕΝ131)

Συμμετέχοντες: Simtec, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Simtec ανέπτυξε τον κώδικα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (Computational Fluid Dynamics – CFD) για την προσομοίωση της κίνησης των στερεών και των ρευστών σε ένα ροόμετρο με λεπίδες-κουπιά. Η ταχύτητα περιστροφής των πτερύγων καθορίζεται από τις ρεολογικές ιδιότητες του ρευστού και τη συμπεριφορά των μηχανικών κινούμενων μερών, όπως η αδράνεια και οι τριβές). Οπότε, οι μελετώμενες περιπτώσεις αφορούσαν την περιστροφή των λεπίδων που ελέγχεται από τη ροή και συμπεριέλαβαν μονοφασικές και διφασικές ροές, καθώς και το σχήμα των πτερυγίων. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων επιβεβαιώθηκαν με πειράματα από το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο στόχος του ερευνητικού προγράμματος ήταν η βελτιστοποίηση των διαδικασιών ανάμιξης στη βιομηχανία.

Εργαλεία Ansys: Ansys Fluent