Οι περιοχές με απότομες μεταβολές στο υψόμετρο είναι τυπικές στην ελληνική επικράτεια, δημιουργώντας θέσεις με ισχυρούς τοπικά ανέμους. Η αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού σε αυτές τις τοποθεσίες είναι δύσκολη, αν χρησιμοποιηθούν μόνο τα «παραδοσιακά» εργαλεία υπολογισμού. Αντίθετα, οι προσομοιώσεις Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) μπορούν να παρέχουν μία αξιόπιστη εκτίμηση για το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό της περιοχής.

Η SIMTEC εξέτασε μία τέτοια γεωγραφική τοποθεσία στην Ελλάδα, ώστε να βοηθήσει στη διερεύνησή της ως ένα πιθανό χώρο για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου. Τα γεωγραφικά δεδομένα της περιοχής ελήφθησαν από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Η γεωμετρία που επιλύθηκε συμπεριέλαβε πολύ μεγαλύτερο χώρο από αυτόν του πιθανού πάρκου, ώστε το ANSYS FLUENT να προβλέψει με ακρίβεια το αναπτυσσόμενο οριακό στρώμα της ατμόσφαιρας. Η ροή του αέρα υπολογίστηκε για διάφορες ταχύτητες ανέμου, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακείμενων μετεωρολογικών σταθμών. Επιπλέον, μελετήθηκαν 16 πιθανές κατευθύνσεις ανέμου. Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό υπολογίστηκε ως συνάρτηση της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου για το ύψος της τουρμπίνας της ανεμογεννήτριας. Η διαδικασία βοήθησε τους μηχανικούς της ΤΕΡΝΑ στη λήψη της κατάλληλης απόφασης.

Εργαλεία ANSYS: ANSYS FLUENT

Πελάτης: