Διεργασίες παραγωγής καθαρής ενέργειας με πολλαπλά καύσιμα: Τεχνολογία θερμικής εκρόφηση 3R Ανακύκλωση-Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση (TDT-3R MULTIFUEL)

Funding: EUFP5(NNE5/363/2001)

Partners: Terra Humana (HU), ECN (NL), Rostock University (DE), Aristotle University of Thessaloniki (GR), CERTH/CSFTA (GR), CEREOL (HU), Latvian State Institute of Wood (LA), United European Environment Controls (UK)

Η Simtec ανέπτυξε ένα μαθηματικό μοντέλο για την προσομοίωση της ανθρακοποίησης του καυσίμου χαμηλής θερμοκρασίας σε ένα βιομηχανικό θερμαινόμενο περιστροφικό κλίβανο. Προτάθηκε ένα απλό, αλλά περιεκτικό χημικό μοντέλο για την ξήρανση του καυσίμου και την αεριοποίηση του εξανθρακώματος. Το μοντέλο επιλύει τις ετερογενείς χημικές αντιδράσεις μεταξύ αερίων και στερεών ουσιών μέσα στα πλαίσια ενός πολυφασικού μοντέλου Euler. Οι υπολογισμοί έγινα για την τρισδιάστατη γεωμετρία του περιστροφικού κλιβάνου βιομηχανικής κλίμακας και για μία δισδιάστατη τομή του κλιβάνου. Ο κώδικας Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) Ansys Fluent τροποποιήθηκε για να ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου μοντέλου. Τα αποτελέσματα συμπεριέλαβαν τις ταχύτητες αέριας και στερεάς φάσης, τα κλάσματα όγκου της στερεάς φάσης, τους χρόνους παραμονής, τις ταχύτητες αντίδρασης και τις συγκεντρώσεις των προϊόντων ως συνάρτηση της θερμοκρασίας αεριοποίησης. Οι προσομοιώσεις ολοκληρώθηκαν με επιπρόσθετες παραμετρικές μελέτες.

Εργαλεία Ansys: Ansys Fluent